شلوار کار

شلوار کار در بسیاری جاها جزئی از یونیفرم است.همچنین در بعضی از مشاغل مانند آهنگری، جوشکاری و حتی آتش نشانی بجهت ایمنی و حفاظت از افراد مورد استفاده قرار میگیرد که دسته بندی های مختلفی نیز دارد.